Projekt je zaměřen na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání žáků SŠ, SOŠ a SOU v Jihočeském kraji v přírodovědných předmětech (chemie, fyziky, matematika, environmentální výchova a biologie) prostřednictvím podpory praktických a ověřovacích aktivit žáků. Cílem projektu je jednak dosažení pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání v oblasti přírodních věd zejména u žáků, kteří vykazují výsledky průměrné či podprůměrné, příp. o tyto předměty neprojevují zájem a zároveň zvýšení kvality vzdělávání žáků jako celku s případným využitím v jejich profesní orientaci. Pochopení a praktické dovednosti získané v přír. předmětech jsou vítanou oporou a východiskem pro výuku odborných předmětů. Zvýšeny budou také kompetence učitelů přír. předmětů. Projekt je realizován žadatelem a 11 partnery (10 ŠŠ,SOŠ a SOU z JČ kraje a Společnost pro kvalitu školy, o. s.)
Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 14 ZŠ v Jihočeském kraji prostřednictvím využití inovativních ICT pomůcek do vyučování přírod. předmětů.